World Poker Tour Series - Season 17 - Episode 7


Coverage of the World Poker Tour Series.