World Poker Tour Series - Season 17, Episode 12


Coverage of the World Poker Tour Series.