BT Cymru, cwmni gyda phwrpas

Mae BT wedi ymrwymo i wneud cyfraniad mawr at gymdeithas a’r amgylchedd, gydag arferion busnes cyfrifol a chynaladwy yn elfen ganolog o’n strategaeth. Er mwyn ei gweithredu, rydym wedi pennu tair gweledigaeth glir ar gyfer ein rhaglen Dyfodol Gwell. Nodir manylion ein rhaglenni ar wefan Dyfodol Gwell, sy’n cynnwys gwybodaeth am bolisïau BT, er cael dealltwriaeth well o’n perfformiad a rhaglenni ar draws amrediad o faterion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Yn ogystal, mae’r wefan yn darparu cyfle i chi weld sut allai eich corff elwa o’n rhaglenni a ble i gael cymorth.

Y llynedd neilltuodd BT £27.2 miliwn ar gyfer gweithgareddau Dyfodol Gwell, gan fuddsoddi dros £1.3 miliwn mewn projectau Cymreig.

Cefnogi pobl hŷn ac anabl

Mae BT yn falch o’i enw da fel corff sy’n cynnal ei gyfrifoldebau cymdeithasol. Yn ôl ein cyfranddalwyr a phartneriaid, dylai’r cwmni gefnogi pobl o fewn cymdeithas sydd angen cymorth, sy’n cynnwys pobl hŷn ac anabl ar draws y wlad.

Mae BT Cymru yn cefnogi cyrff megis Age Cymru a Cynhalwyr Cymru.

Mae gennym dros 20 blynedd o brofiad o helpu pobl gydag amrediad eang o anableddau, yn cynnwys rhai sy’n wynebau problemau fel colli clyw wrth fynd yn hŷn. Ein nod yw hyrwyddo gwasanaethau ffôn traddodiadol a newydd er mwyn darparu atebion cyfathrebu addas ar gyfer unigolion. Manylion pellach ar y wefan isod. 

Dysgu a sgiliau BT

Fel rhan o raglen IT i ti a fi (Get IT Together) mae BT wedi cefnogi tair rhaglen cynhwysiad digidol er hyrwyddo cynhwysiad digidol mewn cymunedau difreintiedig ar draws y wlad. Roedd yn cynnwys proses ddatblygu 3 blynedd o dan reolaeth cydlynydd project llawn amser. 

Gwirfoddolwyr BT

Bydd llawer o bobl BT yng Nghymru yn neilltuo amser i weithio fel gwirfoddolwyr gydag achosion da lleol. Dyfeisiwyd rhaglen wirfoddoli BT er mwyn hwyluso cyfraniad gan bobl BT o fewn eu cymunedau. Y nod yw trefnu gweithwyr a chyn-weithwyr BT i gyfrannu fel gwirfoddolwyr yn eu cymunedau. Bydd yr holl waith yn dilyn ffocws y cwmni ar wella sgiliau cyfathrebu. 

Codi arian ac elusennau

Mae cefnogi elusennau wedi bod yn elfen ganolog o waith y cwmni o’r cychwyn, oherwydd mae ein busnes cyfathrebu o’i hanfod yn diwallu anghenion cymdeithasol. Rydym hefyd yn awyddus i helpu elusennau sy’n defnyddio adnoddau cyfathrebu er ceisio gwneud gwahaniaeth o fewn cymunedau ee ym maes addysg gyda phlant, a gyda chymunedau nad ydynt wedi ymuno â’r byd digidol.

Ac ni fydd y cwmni’n cyfyngu’r gwaith hwnnw i gymorth ariannol a thechnegol. Rydym yn falch o ddweud fod pobl BT wedi ymrwymo i helpu achosion ar draws y byd wrth wirfoddoli, codi arian neu gyfrannu arian eu hunain. Byddwn hefyd yn ceisio darparu dulliau syml, di-dâl i helpu ein cwsmeriaid i godi arian ar gyfer elusennau, gan gynnwys ein cyflenwyr a phartneriaid busnes yn y broses.

Yr Amgylchedd

Ym Mehefin 2014 cyhoeddodd BT ei fod am brynu digon o ynni adnewyddadwy o fferm wynt newydd yng Nghymru i gyfateb â gofynion pwer oddeutu 50% o’i weithgaredd yn y wlad. Bydd y cwmni’n prynu’r holl drydan a gynhyrchir gan fferm wynt naw tyrbin newydd Mynydd Bwllfa ger Hirwaun. Bydd y cytundeb yn werth tua £100 miliwn dros y 15 blynedd nesaf. Mae BT yn defnyddio llawer o drydan, sef oddeutu 110 Gigawatt awr (GWh) y flwyddyn yng Nghymru. Manylion pellach mewn datganiad i’r wasg BT (4 Mehefin 2014).