BT yn cefnogi cymunedau gydag adnoddau digidol & cynaladwy

Mae BT yn buddsoddi mewn mentrau wedi’u dyfeisio i gynyddu ein cyfraniad at effeithiau digidol a chynaladwy. Ar draws y Deyrnas Unedig yn 2019/20, roedd ein buddsoddiad ar ffurf arian, amser gwirfoddolwyr a chyfraniadau mewn cynnyrch eraill yn werth £28.7 miliwn - yn cyfateb i 0.90% o elw addasedig y flwyddyn flaenorol cyn treth. Dros y 5 blynedd diwethaf, buddsoddwyd £164 miliwn sef 0.98% o elw addasedig cyn treth ar gyfartaledd.

Yng Nghymru rydym yn helpu i drawsnewid bywydau a chysylltu cartrefi, busnesau, teuluoedd, unigolion a syniadau, gan ddefnyddio ein cynnyrch a gwasanaethau i helpu hyd yn oed mwy o bobl i elwa o’r byd digidol. Mae cysylltu â’r rhyngrwyd yn agor cyfleoedd i addysg, gofal iechyd, swyddi, tyfiant economaidd a dulliau gwaith newydd. Rydym yn helpu i adeiladu cymdeithas ddigidol gynhwysol a sicrhau na fydd unrhyw un yn colli allan. Mae gennym rôl fawr i’w chwarae wrth helpu i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn creu economi digidol llwyddiannus fydd yn gweithio er lles pawb.

Effaith hyn ar gymunedau, elusennau, teuluoedd ac unigolion yng Nghymru?

Sgiliau Yfory

Mae BT wedi ymrwymo i helpu i daclo her sgiliau digidol y Deyrnas Unedig. Drwy ein rhaglen Sgiliau Yfory byddwn yn darparu cymorth ar gyfer pawb - rhai sydd am fynd arlein am y tro cyntaf a chyrsiau ar gyfer pobl sydd am ddatblygu eu sgiliau. Dim ots os ydych yn rhiant sydd am helpu plentyn i negodi’r rhyngrwyd, neu’n fusnes bach sydd am dyfu, dyfeisiwyd ein cyrsiau arlein neu wyneb yn wyneb am ddim er mwyn helpu pobl i deimlo’n fwy hyderus arlein ac elwa o’r byd digidol.

Barefoot

Mae BT yn cefnogi Barefoot, menter sy’n helpu disgyblion ysgolion cynradd i drafod cyfrifiaduron a dysgu sgiliau digidol wrth ddarparu adnoddau cwricwlwm am ddim ar gyfer athrawon. Bydd gwirfoddolwyr yn cyflwyno’r cysyniadau ac adnoddau hyn mewn gweithdai a ddyfeisiwyd er adeiladu hyder athrawon wrth ddilyn y cwricwlwm cyfrifiadurol cynradd. Yn ystod COVID rydym hefyd wedi ychwanegu adnoddau rhyngweithiol diddorol i’r porth Sgiliau Yfory er mwyn galluogi rhieni i helpu eu plant gyda dysgu digidol gartref.  Yng Nghymru erbyn diwedd Mawrth 2020 darparwyd 310 gweithdy, gan gyrraedd 843 ysgol (67% o ysgolion) a chysylltu â 3,918 o athrawon ers dechrau’r rhaglen nôl yn 2017/18. Darperir deunyddiau Cymraeg a Saesneg.

Barod am Waith

Rhaglen yw hon sy’n paratoi pobl ifanc 18-24 oed ar gyfer y byd gwaith ac yn dysgu sgiliau ymarferol i’w helpu i gael swyddi. Mae’n helpu pobl ifanc nad ydynt ar hyn o bryd mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant i gael sgiliau technolegol a phrofiad gwaith gyda ni. Rydym yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu sawl rhwystr rhag cael gwaith, boed hynny’n ddiffyg cymwysterau academaidd neu brofiad gwaith, anawsterau corfforol a/neu dysgu, neu faterion personol eraill yn effeithio nhw neu eu teuluoedd. Trefnir lleoliad gwaith BT dros gyfnod o bythefnos ac mae’n cynnwys hyfforddiant a phrofiad gwaith, gan helpu pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddechrau gyrfa yn y gweithlu digidol, un ai gyda BT neu ddiwydiant o’u dewis. Byddwn yn parhau i gefnogi’r bobl ifanc am chwe mis ar ôl y rhaglen. Yng Nghymru yn 2019/20 aeth 151 person ifanc drwy’r rhaglen. Mewn ymateb i gyfnod clo COVID, mae’r rhaglen wedi trefnu cyfres o weminarau rhyngweithiol mewn ymgais i hybu sgiliau a hyder pobl a’u paratoi ar gyfer swydd addas - maent yn agored i bobl o bob oedran.

Canolfannau Arlein

Wrth gydweithio mewn partneriaeth â Good Things Foundation, mae rhwydwaith o ganolfannau arlein yn darparu cymorth wyneb yn wyneb hanfodol er galluogi 60,000 person wedi’u hynysu yn gymdeithasol i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol a byw bywydau llawnach. Yn ystod 2019/20 lansiwyd 20 lleoliad ar draws y Deyrnas Unedig yn cynnwys Caerdydd (x2) ac Abertawe yng Nghymru. Rydym yn bwriadu cefnogi mwy o ganolfannau arlein yn ystod 2020/21. Mae’r bobl sy’n mynychu’r hyfforddiant hefyd yn gallu defnyddio adnoddau ychwanegol am ddim drwy ein porth Sgiliau Yfory. Bydd yn eu helpu i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol a gwireddu llawer o’r buddion o fynd arlein, boed wrth chwilio am waith, cysylltu â gwybodaeth, gwasanaethau, teulu neu ffrindiau, neu fwynhau diddordebau ac adloniant.  

Google Garage

Rhan bwysig o strategaeth Sgiliau Yfory yw helpu busnesau a’u gweithwyr i ddatblygu’r sgiliau digidol gorau er tyfu eu busnesau. Ein nod yw gwella sgiliau digidol 1 miliwn o berchnogion a gweithwyr busnesau bach erbyn 2025. Rydym yn falch o gydweithio â phartneriaid fel Google, LinkedIn, Small Business Britain a Fresh Business Thinking er mwyn cysylltu â, ac ysbrydoli busnesau bach.

Yn 2019/20 cefnogwyd miloedd o fusnesau ar draws y Deyrnas Unedig wrth gynnal digwyddiadau i helpu busnesau bach a chanolig gydag amrediad o bynciau fel marchnata digidol, defnyddio arfau cydweithredu a mynd â busnes arlein.

 

Mewn ymateb i argyfwng COVID mae BT wedi cefnogi miloedd o fusnesau ar draws y Deyrnas Unedig drwy ein gwefan a chyfres o weminarau. Roedd y cyrsiau mwyaf poblogaidd yn cynnwys Datblygu Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Digidol a Symud eich Busnes Arlein Sef y pynciau angenrheidiol er mwyn addasu a chynnal eu cwmnïau yn ystod Covid-19, gyda dros 87% o‘r bobl yn ymuno â’r gweminarau a digwyddiadau yn dweud byddant yn cyflwyno rhai newidiadau i ddulliau gweithredu eu busnesau o’r herwydd. Rhestr o’r gweminarau yn 

Cefnogi Elusennau a Gwirfoddoli

Cefnogi Elusennau

Mae BT yn cydweithio â phartneriaid elusennol i ddefnyddio grym technoleg er gwella bywydau yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt - gyda chymorth gwirfoddolwyr o bob rhan o’r busnes.  Rydym wedi defnyddio ein technoleg ac arbenigedd er mwyn helpu i gynhyrchu dros £700m ar gyfer achosion da ers 2012/13, a £55m yn 2019/20. Gweithwyr BT sy’n arwain, gan gyfrannu dros £13.5m drwy’r gyflogres dros y pum mlynedd diwethaf, gyda chyfraniad BT yn codi’r swm i dros £17.5m. Yn 2019/20 cefnogwyd 1,400 elusen unigol gyda BT yn ennill National Payroll Giving Excellence Award am gynllun mwyaf cynaladwy 2019.

Mae’r Clwb Cefnogwyr wedi ariannu 61 project ar draws y Deyrnas Unedig wrth neilltuo swm gwerth £7,476,791. Amcangyfrifwyd bod 130,162 o bobl yn y DU wedi elwa o’r cymorth, gyda 93,131 ychwanegol wedi elwa’n uniongyrchol yn cynnwys gweithwyr llinell flaen. Mae projectau blwyddyn chwech y rhaglen yn cynnwys atal trais, addysg, iechyd meddwl/digartrefedd, cynhwysiad anabledd, cyfiawnder rhyw ac LGBTQ+. Y llynedd cefnogwyd projectau gwerth £1,960,390.

Yn ogystal, sefydlwyd oddeutu 715 gwefan ar gyfer elusennau a grwpiau cymunedol Cymreig wrth ddefnyddio ein pecyn cymunedol am ddim, oedd yn werth £35,750 ar sail nwyddau mewn cynnyrch.

Gwirfoddoli

Mae pawb yn BT yn gallu neilltuo hyd at dri diwrnod gwaith y flwyddyn er mwyn gwirfoddoli. Y llynedd roedd 15% o’n gweithwyr wedi gwirfoddoli amser ac arbenigedd - profiad gwerthfawr i’r bobl yn elwa ynghyd â’r gwirfoddolwyr eu hunain. Roedd ein gwirfoddolwyr wedi cefnogi amrediad eang o brojectau elusennol a chymunedol wrth godi arian ar gyfer achosion da, trefnu casgliadau ar gyfer banciau bwyd mewn adeiladau BT ar gyfer The Trussell Trust, cynnal gweithdai i gyflwyno athrawon i adnoddau Barefoot a chefnogi mentrau sgiliau digidol eraill megis TeenTech. Ar ben hynny, neilltuodd ein gweithwyr amser eu hunain i wneud gwaith gwirfoddol. Yng Nghymru yn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020, fe wnaeth oddeutu 1,360 gwirfoddolwr 1,258 diwrnod o waith gwirfoddol, oedd yn werth bron £200,000 mewn nwyddau mewn cynnyrch.

Newid Hinsawdd

Mae BT yn arwain ei sector wrth ymateb i’r newid hinsawdd, gan bennu targed o sero net allyriadau carbon erbyn 2045.

Fel rhan o’r addewid hwnnw rydym am gyflawni’r isod:

  • Prynu 100% trydan adnewyddadwy ar draws y byd erbyn 2020, ble bydd marchnadoedd yn caniatáu hynny
  • Trosi ein fflyd i gerbydau allyriadau isel
  • Datgarboneiddio adeiladau’r cwmni

Rydym yn prynu 100% o ynni ein gweithgaredd yn y DU o ffynonellau adnewyddadwy, yn cynnwys contract Mynydd Bwllfa, ger Hirwaun, Rhondda Cynon Taf.

Yn ogystal rydym yn helpu cwsmeriaid i ostwng lefelau carbon eu hunain, wrth fachu ar botensial ein cynnyrch a gwasanaethau i arbed ynni, tanwydd a deunyddiau, a gostwng allyriadau. Erbyn hyn rydym wedi helpu ein cwsmeriaid i arbed tair gwaith cymaint o garbon ag allyriadau carbon y cwmni ac wedi cyrraedd ein targed gostwng carbon 3:1 blwyddyn yn gynharach na’r disgwyl. Eleni, fe wnaeth ein cynnyrch a gwasanaethau arbed carbon helpu ein cwsmeriaid i arbed  oddeutu 13M tunnell o CO2. Hynny yw, am bob tunnell o CO2 a allyrrwyd drwy ein gwaith, cadwyni cyflenwi a defnydd o’n cynhyrchion, helpwyd ein cwsmeriaid i arbed dros 3 tunnell o nwyon tŷ gwydr.

Mae BT wedi gosod pwyntiau gwefru trydan ar draws y wlad, yn cynnwys Merthyr (2) ac Abertawe (2).

Manylion pellach am ein gweithgareddau yn Digital Impact and Sustainability