Croeso i wefan BT Cymru

Mae gan BT bresenoldeb sylweddol ar draws y wlad ac mae’n falch o weithio gyda Llywodraeth Cymru. Yn 2019 dathlodd BT 25ain penblwydd ei God Ymarfer Dwyieithog a ni oedd y corff sector preifat cyntaf i arwyddo ar gyfer ‘Cymraeg Gwaith’. Mae BT yn fuddsoddwr a chyflogwr mawr yng Nghymru - gan gyflogi dros 4,400 person a chyfrannu bron £1bn mewn effaith economaidd.

Erbyn hyn mae BT yn arwain ymdrechion i ddatblygu technolegau a diogelu rhwydweithiau digidol y Deyrnas Unedig. Mae’r byd telathrebu’n newid yn gyflym a rhaid i fusnesau, llywodraeth a phobl Cymru fod yn ymwybodol o ddatblygiadau newydd a’u potensial i helpu’r wlad i ffynnu a gwella ansawdd bywydau pawb. Fel darparwr gwasanaethau dibynadwy a chynghorydd busnesau sector preifat a chyhoeddus ar draws y wlad, mae timau arbenigol BT - yn cynnwys grwp o arbenigwyr seiber yn gweithio yng Nghymru - yn gweithio ar y cyd ac arbenigwyr allanol er mwyn datblygu a darparu cyngor proffesiynol. Fwy nag erioed, mae angen i bawb ganolbwyntio ar ddiogelwch seiber a chymell busnesau i drafod diogelwch nid yn unig fel mesurau amddiffyn ond fel ffyrdd o symbylu arloesi digidol, a thyfiant yn y pen draw.

Drwy ei bartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae BT wedi dangos y ffordd wrth arwain Cymru i’r oes ddigidol a dod yn genedl ddigidol wirioneddol. Rydym yn cynnal rhwydwaith PSBA (Public Sector Broadband Aggregation) sy’n darparu gwasanaethau uwchgyflym i gyrff sector cyhoeddus fel ysgolion, ysbytai, heddluoedd a pharciau cenedlaethol ar draws y wlad. Yn ogystal mae BT yn flaenllaw ym maes arloesi 5G, gan ddatblygu technolegau er darparu buddion pellach i gwsmeriaid, yn cynnwys y gwasanaeth iechyd. Ac mae BT yn cydweithio â chwsmeriaid i ymchwilio’r posibiliadau a chydweithredu i ddatblygu rhwydwaith i wasanaethu’r sector cyfan. Bydd y dechnoleg yn darparu nifer o fuddion, yn cynnwys gwasanaethau band uwch fydd yn ymateb i anghenion cwsmeriaid, gan gynnig cysylltiadau pwerus a chyflym er trawsnewid gwasanaethau gofal iechyd.

Erbyn hyn cydnabyddir yn gyffredinol bod angen gwneud y defnydd gorau posibl o gyfleoedd a ddarperir gan seilwaith digidol er mwyn cynnal economïau a chymunedau gwledig. Wrth weithio gyda Wavehill, cwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd gyda’i bencadlys yng Nghymru, mae Gwledig craff yn edrych ar ddefnydd o seilwaith digidol a’r cyfleoedd mae’n creu, yn benodol yn y sectorau twristiaeth ac amaeth. Byddwn ond yn gwireddu potensial ein buddsoddiad mewn seilwaith digidol os bydd busnesau a chyrff gwledig yn gallu bachu ar y cyfleoedd newydd hyn. Mae’r astudiaeth annibynnol hon yn adolygu’r dirwedd wledig ac yn nodi enghreifftiau llwyddiannus - yr arloeswyr sy’n anwesu’r technolegau digidol diweddaraf - er mwyn dysgu o’u profiadau.

Sgiliau Yfory yw ein rhaglen gymunedol ac arlein a ddyfeisiwyd er darparu hyfforddiant sgiliau digidol hanfodol ar gyfer plant, teuluoedd a busnesau. Mae BT wedi arwyddo partneriaeth sawl blynedd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn bartner blaenllaw gyda phob tîm pêl-droed cenedlaethol ar gyfer dynion, datblygu menywod ac anabledd. Ar ben hynny rydym yn falch o gefnogi rygbi Cymru a ‘Tackle’, rhaglen Clwb Cefnogwyr BT er ysbrydoli a symbylu pobl ifanc ddifreintiedig yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i helpu i daclo effeithiau’r newid hinsawdd a heriau amgylcheddol a defnyddio 100% ynni adnewyddadwy, gyda 50% o’n cyflenwadau pwer yn dod o naw tyrbin ym Mynydd Bwllfa, Hirwaun, Rhondda Cynon Taf.

Nick Speed

Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Grŵp BT yng Nghymru